top of page

​THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Quán quân - TiE Women 2023 Global Program

Top 30 tổ chức Kinh doanh tạo tác động xã hội tại Việt Nam

Top 10 Thương hiệu hàng đầu -
Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2023

Top 25 toàn cầu, top 5 Châu Á - UN Empower SDG Challenge

yrd.jpeg

Global Impact Awards - AMAZE/Advocates for Youth

Quán quân Social Impact Business Accelerator Vietnam 2022 -
Fulbright x Acumen

Top 10 Toàn cầu Sáng kiến
Xã hội SBC, Canada 2019
(Social Business Creation)

bottom of page